vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

02-05-2017

Výzva č. 21/PRV/2017

na Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, vrátane všetkých jej príloh.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

Podpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany

Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na projekty zamerané na podporu odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti s cieľom skvalitniť poskytovanie pomoci, ak je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, na úseku integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany podľa osobitných predpisov, napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov, zákon č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.

 

Základný cieľ projektu:

Podpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku alebo životného prostredia na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, integrovaného záchranného systému, podpora jednotiek civilnej ochrany a pomocných orgánov verejnej správy pôsobiacich v humanitárnej oblasti, záchrana v horskom teréne a pod zemou.

 

Minimálna výška dotácie: 2 000 €

Maximálna výška dotácie: 5 000 €

Disponibilný objem: 40 000 €

 

Viac info: http://www.minv.sk/?vyzvy-rok-2017

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► Zverejnenie doplnených FAQ k výzvam OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo doplnené odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzvam s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04:

 

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-nov%C3%BDch-a-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/

 

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-existuj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/

 

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► Interreg V-A Poľsko-Slovensko – Výzva na predkladanie žiadostí v rámci druhej prioritnej osi Programu

 

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty.

 

Výzva sa týka druhej prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, špecifický cieľ: „Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov  s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov“.

 

Bližšie informácie: https://sk.plsk.eu/-/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-v-ramci-druhej-prioritnej-osi-progra-2

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► INFORMÁCIA O ZRUŠENÍ VÝZIEV NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NFP ZAMERANÝCH NA PODPORU INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM PRIEMYSELNÉHO VÝSKUMU A EXPERIMENTÁLNEHO VÝVOJA S KÓDOM OPVAI-MH/DP/2017/1.2.2-05 A OPVAI-MH/DP/2017/2.2.2-06

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „SO“) oznamuje žiadateľom, že dňa 5. mája 2017 zrušilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 a OPVaI-MH/DP/2017/2.2.2-06.

 

SO pristúpilo k zrušeniu výziev v súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to z dôvodu potreby zohľadnenia záverov komunikácie Slovenskej republiky s Európskou komisiou týkajúcej sa plnenia ex ante kondicionality 1.1 – Výskum a inovácie: Existencia národnej a/alebo regionálnej stratégie inteligentnej špecializácie, ktorá je v súlade s národným programom reforiem, na získanie súkromných financií na výskum a vývoj, ktoré spĺňajú znaky národných a regionálnych systémov výskumu a inovácií dosahujúcich vynikajúce výsledky a z tejto komunikácie vyplývajúcu pripravovanú úpravu rozsahu špecializačných priorít definovaných Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (ďalej len „RIS3 SK“).

 

Predmetná úprava má za následok potrebu zmeny podmienky poskytnutia príspevku č. 14 – Podmienka oprávnenosti aktivít projektu, ktorá v zmysle odseku 6 kapitoly 3.1.1.1 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov predstavuje podstatnú zmenu podmienok výzvy, pričom takáto zmena má za následok zrušenie výzvy.

 

Po úprave rozsahu špecializačných priorít definovaných RIS3 SK budú predmetné výzvy bezodkladne opätovne vyhlásené, pričom snahou MH SR bude v maximálnej možnej miere zachovať všetky ostatné podmienky poskytnutia príspevku výzvy bezo zmeny. Zároveň dôjde v rámci opätovne vyhlásených výziev k zníženiu administratívnej náročnosti súvisiacej s vypracovaním žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) spočívajúcej v znížení počtu povinných príloh ŽoNFP preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia príspevku s maximálnym možným využitím ich overovania vo verejných registroch.

 

Z tohto dôvodu odporúčame potenciálnym žiadateľom sledovať informácie zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

 

Zrušenie výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 a OPVaI-MH/DP/2017/2.2.2-06 je účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 05.05.2017.

 

zdroj: https://www.opvai.sk/aktuality/zrusenie_vyziev_opvai-mhdp2017122-05_a_opvai-mhdp2017222-06/