vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO: Aktualizácia termínov !!

Na infosemináre k výzvam z operačného programu Efektívna verejná správa, o ktorých sme informovali v tomto článku, sa v priebehu troch týždňov registrácie prihlásilo viac ako 530 účastníkov. Z dôvodu naplnenia kapacity v niektorých termínoch a pretrvávajúcemu veľkému záujmu o účasť, aktualizujeme termíny konania:

Pridali sme nový seminár v Bratislave, dňa 31.5. O mieste podujatia budeme registrovaných účastníkov informovať

Semináre, kde už nie je možné sa registrovať:

  • 15.5. Trenčín (ukončenie registrácie)
  • 17.5. Bratislava (plná kapacita)
  • 25.5. Košice (plná kapacita)

POZOR: semináre v Trnave a Nitre sa uskutočnia v nových termínoch:

  • 06.06.2017 Trnava, Budova úradu TTSK, Starohájska 10
  • 07.06.2017 Nitra, Agroinštitút Nitra, Akademická ul. 4

Ostatné semináre zostávajú v pôvodných termínoch a je možná registrácia:

  • 18.05.2017 Žilina, Budova ZASK, Komenského 48
  • 24.05.2017 Banská Bystrica, Budova MÚ mesta BB, Československej armády 26
  • 26.05.2017 Prešov, Budova úradu VÚCPO, Námestie mieru 2
  • 30.05.2017 Bratislava, miesto konania včas oznámime
  • 31.05.2017 Bratislava, miesto konania včas oznámime

Všetky semináre budú v čase od 10:00 do 15:00

Semináre povedie Danica Hullová z Centra pre vzdelávania neziskových organizácií, ktorá má dlhoročné skúsenosti tak s fondami EÚ, ako aj so vzdelávaním a trénovaním ľudí z mimovládneho sektora.

Na semináre sa môžete prihlásiť prostredníctvom tohto elektronického formuláranajneskôr do 3 pracovných dní pred termínom konania daného semináru.

Kapacita jednotlivých seminárov je najviac 50 ľudí.

Zdroj: http://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=infoseminare-k-eurofondovej-vyzve-pre-mno-aktualizacia-terminov

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► Predbežný prieskum o účasti na informačnom seminári k vyhláseným výzvam

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje osloviť s predbežným prieskumom o účasť na informačnom seminári pre potenciálnych žiadateľov k nasledovným vyhláseným výzvam:

 

– OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí

 

– OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí

 

– OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí

 

– OP ĽZ DOP 2016/2.1.1./01 – Podpora vstupu mladých ľudí na trh práce

 

– OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 – Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí

 

Štruktúra každého informačného seminára bude pozostávať z podania informácie ku konkrétnej výzve (oprávnení žiadatelia, cieľová skupina, oprávnené aktivity výzvy, časová oprávnenosť a iné), účastníci budú oboznámení s Príručkou pre žiadateľa a budú prezentované časté otázky a odpovede potenciálnym žiadateľom pri predchádzajúcich kolách výziev. V rámci každej prezentácie bude priestor na otázky a diskusiu k praktickým príkladom z praxe.

 

Miesto a termín konania informačného semináru budeme komunikovať prostredníctvom aktualít po ukončení prieskumu.

 

V prípade záujmu zašlite predbežnú žiadosť o účasť na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk v termíne do 28. 4. 2017. Prosím, uveďte meno, priezvisko účastníkov, názov organizácie, názov výzvy. K žiadosti o účasť môžete pripojiť aj Vaše podnety k okruhom tém na diskusiu, otázky k vyhláseným výzvam a príklady z praxe, ktoré potrebujete s komunikátormi predmetných výziev konzultovať.

 

zdroj: https://www.ia.gov.sk/sk/aktuality/predbezny-prieskum-o-ucasti-na-informacnom-seminari-k-vyhlasenym-vyzvam

 

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► Prezentácia zo seminára k výzve zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

 

Pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s označením OPKZP-PO4-SC451-2017-20 bol určený seminár, ktorý sa uskutočnil dňa 14. marca 2017 v Košiciach. Výzva sa zameriava na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.

Seminár pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia. Počas seminára odzneli aj rady k vyplneniu samotnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok a dokladovaniu jednotlivých príloh. Súčasťou boli aj jednotlivé odporúčania, na čo by sa nemalo pri predkladaní jednotlivých projektov zabúdať, resp. čoho je potrebné sa vyvarovať.

Prezentácia k výzve OPKZP-PO4-SC451-2017-20

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► Prezentácia zo seminára k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s označením OPKZP-PO4-SC431-2017-19 bol určený seminár, ktorý sa uskutočnil dňa 10. marca 2017 v Bratislave. Výzva sa zameriava na  zníženie enrgetickej náročnosti verejných budov.

Seminár pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia. POčas seminára odzneli aj rady k vyplneniu samotnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok a dokladovaniu jednotlivých príloh. Súčasťou boli aj jednotlivé odporúčania, na čo by sa nemalo pri predkladaní jednotlivých projektov zabúdať, resp. čoho je potrebné sa vyvarovať. Upozornenia sa týkali aj rôznych chýb a nedostatkov, ktoré sa vyskytli v minulosti.

Prezentácia k výzve OPKZP-PO4-SC431-2017-19

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► Webinár /školenie/- Register partnerov verejného sektora

Dobrý večer,

posielam Vám informáciou o školení, ktoré je určené pre PO  a FO,  ktoré sa svojimi príjmami z obchodovania so štátom alebo akýmikoľvek príjmami formou NFP, dotácií alebo priamych podpôr zo ŠR alebo fondov EÚ stávajú od 1.2.2017 partnermi verejného sektora.  Partnerom verejného sektora je každá FO a PO, ktorá má jednorázovo príjem od štátu vyšší ako 100.000 EUR ( myslí sa zazmluvnená výška) alebo kumulatívne za hospodársky rok viac ako 250.000 EUR. Ide o všetky príjmy zo ŠR, či už formou priamych podpôr, dotácií, z verejných súťaží a pod.

 

Na nesplnenie si povinnosti registrácie do RPVS ( ak takáto povinnosť vznikla) sa vzťahujú sankcie ako v zmysle ZVO – pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa a v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. – pre dodávateľa a subdodávateľa.

Nejde o symbolické sankcie.

 

Toto školenie bude realizované formou webinára, čiže nemusíte  nikam cestovať. Školenie je realizované cez internetové pripojenie. Všetky materiály dostanete elektronicky. Nepotrebuje ani pero a papier, pretože aj poznámky si môžete robiť priamo do týchto materiálov, ktoré Vám aicky zostávajú k dispozícii.

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► Prezentácia a fotografie z februárových informačných stretnutí EKB po Slovensku (Európa pre občanov)

Dňa 14.2.2017 bola ukončená séria informačných seminárov po Slovensku: Čadca (2.2.), Bratislava (7.2.), Banská Štiavnica (9.2.) a Košice (14.2.).

 

V prípade problémov, nejasností pri písaní projektov v rámci programu Európa pre občanov, volajte, píšte na nasledovné e-mailové a telefonické kontakty:

 

Želmíra Gerová, zelmira.gerova@europapreobcanov.sk, +421 903 450 401, +421 2 2047 1291,

Iveta Svetlíková, iveta.svetlikova@europapreobcanov.sk, +421 2 2047 1290.

 

Materiály na stiahnutie:

– Prezentácia (http://bit.ly/2lRRiHx);

– Programová príručka pre rok 2017 (http://bit.ly/2jU8gQh);

– Pracovný program pre rok 2017 (http://bit.ly/2j9pdH9) a jeho dodatok (http://bit.ly/2judSor) v angličtine;

– Viacročné programové priority platné od roku 2016 (http://bit.ly/1PioukN);

– Web stránka agentúry EACEA (http://bit.ly/1pxX5un);

http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects – popisy úspešných projektov na inšpiráciu (http://bit.ly/2b3HGjf);

– Často kladené otázky (http://bit.ly/2loza7B);

– Príručka ako vytvoriť, vyplniť a odoslať formulár projektovej žiadosti (http://bit.ly/2lRNkPh) v angličtine.

 

Informácie, materiály a fotografie zo seminárov sú zverejnené na stránke:

http://bit.ly/2kpBr2L