2016

Činnosti žiadateľa na rok 2016

 

Zabezpečenie základných informačných služieb v oblasti regionálneho rozvoja, poskytovania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a ďalších možností a zdrojov financovania regionálneho rozvoja:

Zhromažďovanie informácií o území realizácie projektu na účely prípravy, tvorby a realizácie strategických, programových a rozvojových dokumentov:

 • Participácia na príprave analytickej časti Akčného plánu okresu Sabinov, v súlade so zákonom č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov
 • Zhromažďovanie informácií o území s dôrazom na prírodné zvláštnosti za účelom vydanie brožúrky Prírodné zvláštnosti na hornej Toryse
 • Zhromažďovanie informácií o území za účelom vydania učebnice a pracovných listov k predmetu Regionálna výchova
 • Príprava stratégie a ŽoNFP pre MAS Horná Torysa a MAS Sabinovsko

Podpora rozvojových aktivít na území realizácie projektu súvisiacich s podporou regionálneho rozvoja podľa § 3:

 • Podpora spolupráce obcí v ktorých je MRK, organizovanie spoločných pracovných stretnutí s kompetentnými orgánmi za účelom tvorba návrhov na zmenu legislatívy
 • Podporiť rozvoj cestovného ruchu v regióne participáciou na procese výberu investora na vybudovanie Aquaparku v Lipanoch
 • Zlepšiť dopravnú a technickú vybavenosť regiónu aktivitami smerujúcimi k vybudovaniu nadnárodnej cyklotrasy EuroVelo 11, ktorá prechádza cez náš región
 • Organizovaním kultúrnych podujatí( folklórne festivaly, jarmoky), zachovávať identitu šarišskej ľudovej kultúry, rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónu
 • Ovplyvniť rozvoj cestovného ruchu aktívnou spoluprácou s novovzniknutou OOCR Región Šariš

Organizácia prezentačných podujatí, odborných seminárov a vzdelávacích aktivít zameraných na problematiku rozvoja regiónov:

 • Aktívna spolupráca s Komunitnou nadáciou Modrá Torysa a participácia na organizovaní spoločného seminára  v regióne  s témou Ako napísať projekt, zameraný na organizátorov podujatí z obcí
 • Aktívna spolupráca s Komunitnou nadáciou Modrá Torysa a participácia na organizovaní spoločnej vzdelávacej aktivity v regióne zameraný na dobrovoľníkov z regiónu
 • Aktívna spolupráca s Gymnáziom Lipany pri príprave a organizovaní 10. Ročníka súťaže “Môj nápad pre región pre žiakov ZŠ a SŠ v regióne
 • Organizácia odborného seminára na tému „Cykloturistické značenie“ v rámci realizácie medzinárodného projektu projekt Bicyklom aj za hranice  CBC02/PSK-I/033 podporeného z NFM v spolupráci s KSK a partnermi projektu zo SR a z Ukrajinhttp://: http://www.rrat.hornatorysa.com/rrat/cinnosti/2016-2/moj-napad-pre-region/y
 • Organizácia propagačnej jazdy „EuroVelo11 Tour 2016“ na tému „Cykloturistické značenie“ v rámci realizácie medzinárodného projektu projekt Bicyklom aj za hranice  CBC02/PSK-I/033 podporeného z NFM v spolupráci s KSK a partnermi projektu zo SR a z Ukrajiny

Vytváranie partnerstiev a spolupráca so sociálno-ekonomickými partnermi v oblasti regionálneho rozvoja:

 • Participácia na príprave Akčného plánu okresu Sabinov, v súlade so zákonom č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a následne aj  jeho implementácie
 • aktívna spolupráca s Regionálnou anténou NSRV SR pre Prešovský kraj, participácia na organizovaní spoločného podujatia v regióne za účelom získania podpory z PRV
 • aktívna spolupráca s novovzniknutou OOCR Región Šariš, do ktorej spadá okres Sabinov, participácia na príprave podkladov k žiadosti na MDVaRR

Uľahčenie a podpora najmä územnej spolupráce vrátane jednej alebo viacerých foriem regionálnej, cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce:

 • RRA Torysa sa bude aktívne venovať problematike cyklotrás s dôrazom na EUROVELO 11, ktorá prechádza cez okresy SL a SB a je významnou príležitosťou na rozvoj cyklodopravy a cestovného ruchu. Je záujmom koordinovať jednotlivých aktérov – samospráva, PSK, záujmové združenia, ŽSR, Lesy SR a pod.- za účelom postupných krokov vedúcich k príprave a výstavbe cyklotrasy.
 • Hľadanie partnera z Poľska pre nový subjekt územnej spolupráce ZDRUŽENIE EUROVELO 11 SLOVENSKO, ktoré je slovenskou časťou EUROREGIÓNU EUROVELO 11 za účelom podpisu  medzinárodnej zmluva o spolupráci v rámci novovzniknutého EUROREGIÓNU EUROVELO 11
 • Participácia na realizácii medzinárodného projektu projekt Bicyklom aj za hranice CBC02/PSK-I/033 podporeného z NFM v spolupráci s KSK a partnermi projektu zo SR a z Ukrajiny
 • Príprava projektov v rámci aktuálnych výziev Programu cezhraničnej spoluporáce Interreg V-A PL/SR
 • Participácia na príprave medzinárodného projektu v rámci programu Central Europa Comenius zameraného na udržateľnú mobilitu

Príprava a realizácia projektov a rozvojových aktivít na podporu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónu:

 • príprava a realizácia projektov v rámci nasledujúcich grantových programov: Karpatská nadácia, SAŽP, Fond na podporu umenia, MF SR, MV SR, Dotácie Zastupiteľstva a predsedu PSK, Komunitná nadácia Modrá Torysa,  Nadácia SPP, Komunitná nadácia Veľký Šariš,
 • V oboch okresoch sú MAS, ktoré získali štatút a RRA Torysa bude participovať na príprave projektov pre oprávnených žiadateľov