vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► Grantový program: Menu pre zmenu

Menu pre zmenu

Grantový program pre školské projekty Menu pre zmenu 2017/18

 

Cieľ

Cieľom grantového programu „Menu pre zmenu“ je podporiť praktické aktivity škôl, zamerané na globálne vzdelávanie v oblasti zodpovednej spotreby potravín.

 

Potraviny, ktoré konzumujeme, nepôsobia len na náš organizmus. Ich produkcia a spotreba má priamy dopad na klímu, využitie zdojov ako napríklad voda, či pôda ale aj schopnosť ľudí uživiť sa a viesť dôstojný život doma a za hranicami.

 

Chceme podporiť školské komunity, ktoré získajú možnosť objavovať, ako jedlo tvaruje svet a poukázať tak na globálne trendy ako:

 • plytvanie potravinami;
 • rastúca vzdialenosť medzi farmármi a konzumentmi;
 • neudržateľná spotreba vysoko spracovaných potravín (potraviny, ktoré prešli veľkým množstvom krokov pri ich výrobe, napr. vajíčka sú nespracované, chlieb je mierne spracovaný ale sušienky, chipsy, či čokoládové tyčinky sú vysoko spracované) a prítomnosť palmového oleja v polovici spracovaných potravín;
 • strata sezónnosti (Prestávame jesť lokálne sezónne potraviny, ktoré rastú aktuálne v danom období, napr. reďkovky na jar, jahody v lete, hrušky na jeseň. Kupujeme potraviny, ktoré sú dostupné počas celého roka, no pricestovali z veľkej diaľky alebo rástli vo vyhrievaných skleníkoch) ;
 • zvyšujúca sa spotreba mäsa a mliečnych produktov (environmentálne a etické problémy živočíšnej výroby);
 • zrýchľujúca sa strata rozmanitosti (V histórii ľudstva sa vypestovalo 7000 odrôd rastlín, no dnes sa 75 percent svetových potravín vyrába z 12 odrôd a 5 druhov zvierat) .

Globálny pohľad na potraviny, prostredníctvom praktických činov na škole slúži aj ako motivačný príklad pre ďalšie školy, miestnu komunitu alebo rodičov.

 

PROGRAM PODPORÍ 10 ŠKOLSKÝCH PROJEKTOV, KTORÉ SA ZAMERAJÚ NA: aktivity zamerané na zamedzenie plytvaniu potravinami a vzdelávanie v oblasti problémov výživy v rozvojových krajinách, (napr. zistiť, koľko jedla sa v školskej jedálni vyhodí a nájsť možnosti, ako toto množstvo znížiť, rozlišovať medzi dátumom spotreby a minimálnou dobou trvanlivosti, vymyslieť recepty na spracovanie zvyškov jedla, nájsť spôsoby, ako čo najlepšie skladovať potraviny, vytvorenie vermikompostu, atď.);

 • mapovanie a prepojenie lokálnych výrobcov potravín so školskou a miestnou komunitou;
 • zisťovanie pôvodu potravín a podmienok ich produkcie (lokálne vs. dovoz, dopad na životné prostredie, potravinové míle, uhlíková stopa, virtuálna voda, pracovné podmienky a mzdy producentov/spracovateľov potravín, BIO, Fair trade, Organic);
 • zavedenie opatrení vylučujúcich vysoko spracované potraviny a potraviny obsahujúce palmový olej zo školského prostredia (Produkcia vysoko spracovaných potravín prináša rôzne environmentálne problémy. Pečenie, vyprážanie, mrazenie a sušenie sú metódy, ktoré sa pri výrobe takýchto potravín používajú a spotrebujú množstvo energie. Spracované potraviny sú teda oveľa náročnejšie na zdroje, než nespracované ako napr. ovocie, zelenia, vajíčka, atď. Odporúčaná aktivita napr.: zistiť, koľko vysoko spracovaných potravín a potravín s palmovým olejom si nosia žiaci na desiatu, ponúka školský bufet/a a hľadanie alternatív);
 • vzdelávanie v oblasti problematiky etických aspektov a dopadov živočíšnej výroby na životné prostredie a hľadanie alternatív;
 • vzdelávanie a praktické aktivity v oblasti druhovej rozmanitosti plodín a zvierat využívaných v poľnohospodárstve (napr. tvorba záhrad so starými odrodami lokálnych plodín, identifikácia a ochutnávka plodín z lokálnych odrôd, vytvorenie banky semien – zozbieranie semien a organizácia výmenného trhu);
 • vytvorenie a propagácia informačných kampaní zameraných na témy programu Jedlá zmena (inšpirácie tu: http://bit.ly/2pAmA6L);
 • inovatívne formy vzdelávania – rovesnícke vzdelávanie, zážitkové kurzy a iné.

Škála projektových nápadov môže byť široká, vždy by však mala zahŕňať praktickú činnosť žiakov  v škole, jej areáli alebo blízkom okolí, prípadne aj v prospech lokálnej komunity, kde žijú. Dôraz by sa mal klásť na vzdelávanie, informovanie, konkrétne výsledky a zmeny, ktoré budú udržateľné aj po skončení projektu.

 

Bližšie informácie: http://www.menuprezmenu.sk/

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► Nadácia VÚB – Hosťujúci profesor – do 31.10.2017

HOSŤUJÚCI PROFESOR

Otvorená grantová schéma Hosťujúci profesor 2017

Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách ekonomického a finančného zamerania každoročne vyhlasuje otvorenú grantovú schému na:

 

Hosťovanie zahraničného profesora / profesorky ekonómie

(oblasť 3 podľa klasifikácie Akreditačnej komisie)

 

Cieľom programu je: 

 • umožniť vysokým školám pozvať významných zahraničných odborníkov z oblasti ekonomickej výuky a výskumu,
 • priniesť zahraničné poznatky, pedagogické postupy a formy výskumu na slovenské VŠ,
 • skvalitniť vlastnú „výskumnú identitu” a ťažiskové výskumné programy na ekonomických pracoviskách slovenských vysokých škôl,
 • zintenzívniť publikačnú činnosť dokumentovanú publikáciami v karentovaných zahraničných časopisoch a príspevkami na významných medzinárodných konferenciách,
 • podporiť vedecké kontakty a spoluprácu s renomovanými zahraničnými vedeckými pracoviskami,
 • zvýšiť úroveň používania anglického jazyka v odbornej terminológii a praxi,
 • skvalitniť úroveň vysokoškolského vzdelania a motivovať študentov ekonómie, doktorandov a vysokoškolských učiteľov k aktívnemu zapájaniu sa do ekonomickej vedy.

Doba pôsobenia zahraničného hosťujúceho profesora je vymedzená na jeden semester (v priebehu najbližších max. 2 školských rokov, t.j. v šk. rokoch 2017/2018 alebo 2018/2019), nie je možné opakovane pozvať profesora, ktorý pôsobil na slovenskej VŠ v rámci programu Hosťujúci profesor v priebehu posledných 3 rokov (tzn. v rokoch 2015 – 2017), zahraničný hosťujúci profesor musí pôsobiť na Slovensku kontinuálne počas celého semestra a nesmie súčasne prednášať na domovskej alebo inej univerzite (t.j. nesmie dochádzať z domovskej krajiny iba na prednášky alebo na určitý počet dní v týždni).

 

Výška a použitie grantu

V rámci grantovej schémy budú pridelené 2 granty, každý z nich v max. hodnote do 45 000 eur. Finančné prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu.

 

Nadácia VÚB uhradí:

 • mzdové náklady hosťujúceho profesora (počas doby jeho pôsobenia v SR po dobu jedného semestra), až do výšky jeho platu na príslušnej materskej univerzite,
 • cestovné náklady hosťujúceho profesora spojené s jeho príchodom na Slovensko / zo Slovenska,
 • náklady na účasť hosťujúceho profesora na zahraničných vedeckých konferenciách počas jeho pôsobenia na slovenskej vysokej škole (max. do výšky 2 000 eur), ktorú bude reprezentovať. Súčasťou tejto položky môže byť aj pobyt / účasť slovenského študenta / študentov alebo doktoranda / doktorandov na zahraničnej konferencii spolu s hosťujúcim profesorom, ak sa téma týka oblasti, na ktorej spoločne pracujú, alebo ak budú prezentovať výsledky spoločnej práce.

Hosťovanie zahraničného profesora nesmie byť financované súčasne z iných zdrojov (napr. z fondov EÚ).

 

Ubytovanie zabezpečuje a hradí žiadateľ z iných (vlastných) zdrojov, ako je predmet tohto grantu.

 

O grant sa môžu uchádzať

univerzity, vysoké školy a fakulty ekonomického smeru,

katedry ekonomického zamerania (ekonómia, manažment, financie) na iných fakultách.

 

Zasielanie prihlášok

Návrhy na pôsobenie zahraničného hosťujúceho profesora treba zaslať

do 31. októbra 2017, v slovenskom a anglickom jazyku (viď povinné formuláre),

elektronicky na adresu info@nadaciavub.sk.

 

Zdroj: https://www.nadaciavub.sk/grantove-

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► Nadácia Tesco – Vy rozhodujete, my pomáhame – do 26.6.2017

Vy rozhodujete, my pomáhame

 

Nadácia Tesco vyhlasuje tretiu edíciu grantového programu- „Vy rozhodujete, my pomáhame“, aby podporila projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí.

 

Od 15. mája 2017 je opäť otvorený program „Vy rozhodujete, my pomáhame“.

 

Nadácia Tesco vyhlasuje tretiu edíciu grantového programu – „Vy rozhodujete, my pomáhame“, aby podporila projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí. Chcete zmeniť detské ihrisko vo vašej komunite, rozvíjať športové aktivity pre deti v škôlke, skrášliť verejné priestranstvá vo vašom susedstve alebo uskutočniť iné dobré projekty vo vašej miestnej komunite? Neváhajte osloviť vhodnú neziskovú organizáciu, obec, škôlku alebo príspevkovú organizáciu a prihláste sa do grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Celkovo bude medzi 77 projektov prerozdelená suma vyše 100 000 Eur. O víťazovi rozhodnú zákazníci, ktorí budú hlasovať v obchodoch Tesco a vyberú organizácie, ktoré získajú grant vo výške 1 300 Eur.

 

Organizátorom grantového programu je TESCO STORES SR, a.s., so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO 31 321 828 (ďalej len „Tesco“),spoluorganizátorom Nadácia Tesco, so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO 42 184 126 (ďalej len „Nadácia Tesco“) a partnerom Nadácia Pontis (ďalej len „Nadácia Pontis“). Organizátor a spoluorganizátor spoločne aj ako „My“.

 

VŠEOBECNÝ PRINCÍP GRANTOVÉHO PROGRAMU

 

Územie Slovenska bude rozdelené na 77 regiónov v okolí obchodov spoločnosti Tesco, v ktorých chceme podporiť rozvoj lokálnych verejnoprospešných projektov. Každý záujemca v procese podávania žiadosti o grant, vypíše do formulára poštové smerové číslo podľa miesta realizácie svojho projektu. Uchádzači môžu predkladať svoje žiadosti online na portáli partnerskej organizácie, Nadácie Pontis. Zo všetkých podaných žiadostí v termíne (uzávierka 26.6.2017) následne Grantová komisia vyberie na základe kritérií uvedených ďalej v tomto dokumente, 3 najlepšie projekty za každý región. Vybrané projekty postúpia do hlasovania, ktoré bude prebiehať vo všetkých obchodoch spoločnosti Tesco a začne v období od 3. do 31. októbra 2017. Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov spoločnosti Tesco získajú v jednotlivých regiónoch grant. Víťazov vyhlásime v novembri.

 

Žiadosť o grant musí organizácia podať cez elektronický formulár na portáli www.darca.sk, na ktorom si žiadateľ vytvorí svoje osobné konto prostredníctvom registrácie. Pri registrácii si žiadateľ vyberie ako darcu „Nadácia Tesco“ a program „Vy rozhodujete, my pomáhame 2017_2“. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy na ňu systém zašle e-mail. Pre prihlásenie sa na stránku www.darca.sk  treba kliknúť na odkaz a potvrdiť údaje. Následne sa môže žiadateľ kedykoľvek prihlasovať do svojho konta a formulára. V prípade, že žiadateľ už je prihlásený cez stránku darca.sk, je potrebné registrovať nový projekt s novou registráciou.

 

Podmienkou pre úspešné podanie žiadosti je rovnako vyjadrenie súhlasu s podmienkami v tejto grantovej výzve, s ktorými súhlasí podaním žiadosti. Svoj súhlas môže žiadateľ kedykoľvek počas trvania výzvy odvolať, čo má za dôsledok aj odvolanie samotnej žiadosti o získanie grantu.

 

PODPOROVANÉ OBLASTI GRANTOVÉHO PROGRAMU

 

Projekty musia byť zamerané na nasledujúce oblasti (pre každú oblasť uvádzame niekoľko vhodných príkladov nižšie):

 

Podpora komunít a komunitných aktivít – rozvoj, ochrana a zlepšenie životného prostredia za účasti komunít a rozvoj komunitného života 

 • obnova a zlepšenie verejných priestranstiev, parkov, ihrísk, verejných škôlok, škôl, atď.
 • obnova turistických chodníkov
 • sadenie zelene
 • rozvoj a budovanie cyklotrás
 • stavanie a skrášľovanie komunitných záhrad
 • vytváranie príležitostí pre jednotlivé skupiny v rámci komunity (mamičky, penzisti, nezamestnaní, postihnutí ľudia, ľudia v núdzi)
 • aktivity podporujúce zamedzovanie plytvania s potravinami (tzv. „foodsharing“ zdieľanie potravín).

 

Vzdelanie detí a mladých ľudí, získavanie zručností mladých ľudí a študentov

 • príprava detských táborov, stretávanie sa s deťmi, iné edukačné aktivity pre deti
 • príprava/zabezpečenie rekvalifikačných kurzov, tréningy zamerané na pracovné návyky, programy realizované ako pracovná terapia
 • získavanie všeobecných zručností pre zlepšenie uplatnenia sa na trhu práce (písanie životopisu, tréningy komunikačných zručností,..)
 • aktivity zamerané na zlepšenie sociálnych zručností – kurzy finančnej gramotnosti, budovanie sociálnych, profesijných sietí, tréningy lídrovských zručností, tréningy tzv. mäkkých zručností (soft skills).

Zdravie a podpora zdravého životného štýlu – projekty zamerané na získavanie zdravých návykov detí, mladých ľudí a dospelých

 • organizovanie besiedok, kurzov, krúžkov varenia či iných foriem s praktickými ukážkami ako sa zdravo stravovať
 • zabezpečenie osvety v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu pre deti, mládež ale i dospelých, napríklad prednášky s odborníkmi, semináre, workshopy – eventy o zdraví a zdravom životom štýle atď.
 • rozvoj možností pre zmysluplné trávenie voľného času pre deti a mládež (športové aktivity, detské krúžky, detské kluby a podobne).

 

Poznámka: Ak si nie ste istý, či je váš projekt oprávnený, pokiaľ ide o zameranie, prosím neváhajte nás kontaktovať (kontakty nájdete na konci grantovej výzvy).

 

ODPORÚČANIE A ZAPOJENIE ČLENOV KOMUNÍT ALEBO TESCO KOLEGOV

 

Žiadateľom odporúčame zapojiť a zahrnúť do projektov:

 • členov vašich miestnych komunít: ako dobrovoľníkov zúčastňujúcich sa na aktivitách v rámci projekt alebo ako skupinu, s ktorou váš projekt odkonzultujete prípadne vám poskytne odporúčanie (spolufinancovanie vášho projektu) alebo
 • zamestnancov vášho najbližšieho obchodu spoločnosti Tesco: ako dobrovoľníkov zúčastňujúcich sa na aktivitách vášho projekt či ako podporovateľov, ktorí by vám mohli poskytnúť odporúčanie pre váš projekt alebo poskytnúť ich skúsenosti, konzultácie, know-how, či spolufinancovanie.

Na vyššie uvedené zapojenie formou dobrovoľníctva alebo odporúčanie od samotných zamestnancov spoločnosti Tesco, alebo odborníkov, autorít z miestnej komunity bude Grantová komisia prihliadať pri hodnotení projektov.

 

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O GRANT

O grant môžu žiadať nasledovné typy organizácii:

 

Mimovládne organizácie:

 • nadácie
 • občianske združenia
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 • neinvestičné fondy
 • účelové zariadenia cirkví

Miestna samospráva (mestá a obce), materské a základné školy ako aj iné rozpočtové a príspevkové organizácie.

 

O grant sa nemôžu uchádzať podnikateľské subjekty a podnikatelia na základe živnosti, ani fyzické osoby. Pri hodnotení bude zohľadňovaná viacsektorová spolupráca občanov – dobrovoľníkov, mimovládnych organizácií, podnikateľov, mesta, škôl atď. Jedna organizácia môže podať maximálne jeden projekt. Jeden Tesco zamestnanec môže odporučiť iba jeden projekt.

 

OPRÁVNENÉ NÁKLADY (na čo môžu byť financie použité; účelne a primerane vynaložené vo vzťahu k navrhovaným aktivitám):

 • nákup materiálu, pomôcok  – potrebné na realizáciu a zabezpečenie aktivít projektu,
 • cestovné náklady – preprava materiálu, doprava dobrovoľníkov,
 • organizačné výdavky – tlač (plagáty, letáky, pozvánky priamo spojené s aktivitami projektu), prenájmy (priestorov pre účely realizácie projektu), kancelárske potreby, poštovné, kuriérske služby,
 • odmeny – preplatenie odborných prác vykonaných tretími osobami (napr. odborní lektori),
 • mzdové náklady nie vyššie ako 50 % celkovej sumy grantu.

VÝŠKA GRANTU

Výška grantu, o ktorú je možné sa uchádzať je 1 300 €. Žiadateľ musí mať v rozpočte uvedenú žiadanú sumu z Nadácie Tesco presne 1 300 €. Žiadaná suma nemôže byť nižšia, ani vyššia. Celková výška finančných prostriedkov, ktoré budú prerozdelené medzi víťazné projekty je viac ako 100 000 €. Podporíme 77 projektov.

 

TERMÍN PRE PODANIE PROJEKTOV

Projekty treba nahrať do systému najneskôr 26.6.2017 (do polnoci), v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára na stránke www.darca.sk.

 

Bližšie informácie: http://www.nadaciapontis.sk/clanok/nadacia-tesco-podpori-projekty-lokalnych-komunit/2315

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► Nadácia Volkswagen Slovakia – Nemčina do materských škôl – do 31.7.2017

Nemčina do materských škôl

Grantový program pod názvom Nemčina do materských škôl vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia s cieľom zaviesť pravidelnú a dlhodobú výučbu nemčiny už v materských školách, v ktorých sa angažujú zamestnanci spoločnosti.

 

Podporené projekty získajú:

 • Školenie pre učiteľov/ky,
 • Sadu edukačných pomôcok,
 • Príspevok na zakúpenie pomôcok,
 • Príspevok na mzdu učiteľa/ku jazyka.

Ciele grantového programu:

 • Podpora zavádzania výučby nemčiny v materských školách
 • Podpora regiónov, z ktorých pochádzajú zamestnanci Volkswagen Slovakia
 • Tvorba podmienok pre dlhodobé vzdelávacie aktivity v materských školách
 • Zlepšenie podmienok vzdelávania na Slovensku
 • Podpora inovatívnych projektov zameraných na interaktívny spôsob výučby a aktívneho zapájania detí do vzdelávacieho procesu

Žiadateľ: Materské školy so na Slovensku (celkovo bude podporených maximálne 10 materských škôl)

 

Začiatok prijímania žiadostí: 12. mája 2017

Uzávierka prijímania žiadostí: 31. júla 2017

Realizácia projektov: september 2017 – jún 2018

 

Zdroj: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/nemcina-do-materskych-skol/

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► Nadácia Volkswagen Slovakia – Rozvíjať technik(o)u – do 31.7.2017

Rozvíjať technik(o)u

Grantový program „Rozvíjať technik(o)u“ je určený na podporu ambicióznych a motivovaných pedagógov v spolupráci so študentami v rámci technického vzdelávania, zaujímavých inovatívnych projektov na technicky zameraných univerzitách na Slovensku.

 

Ciele grantového programu:

 • Podporiť iniciatívu pedagógov v spolupráci so študentmi v rámci technického vzdelávania; zaujímavých projektov atď.
 • Spolupracovať na inovatívnych projektoch technického zamerania so zreteľom na originalitu a modernosť
 • Podporiť aktívny prístup samotných pedagógov
 • Podporiť praktické vzdelávanie a rozširovanie vedomostnej základne s dôrazom na inovatívnosť a prepojenie s praxou
 • Rozvíjať technické vzdelávanie nad rámec vyučovacích plánov predovšetkým aktívnym zapojením študentov a motivovaním ich k realizácií vlastných projektov s pridanou hodnotou

Žiadateľ: Ústavy (katedry) a pedagógovia slovenských univerzít s technickým zameraním

 

Témy projektov na rok 2017:

 • Podpora inovatívnych projektov s tematikou elektromobility prostredníctvom (študentských) prác/projektov
 • Zviditeľnenie elektromobillity a jej praktické využitie v živote
 • Vybudovanie nabíjateľných staníc v rámci študentských iniciatív
 • Zavedenie výučby tejto tematiky a pod.

Maximálna suma pridelenej podpory: 6 000 € na projekt

 

Začiatok prijímania žiadostí: 2. mája 2017

Uzávierka prijímania žiadostí: 31. júla 2017

Realizácia projektov: September 2017 – Apríl 2018

 

Žiadosť GP: Rozvíjať technik(o)u

Žiadosť o grant je potrebné online zaregistrovať na tejto webovej stránke Nadácie Volkswagen Slovakia a zároveň kompletnú v tlačenej (papierovej) podobe doručiť na adresu Nadácie Volkswagen Slovakia (Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava) najneskôr do 31.07.2017 v jednom origináli aj s podpisom štatutára.

 

Zdroj: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-program-rozvijat-technikou/

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► Technika hrou od základných škôl – do 20.8.2017

Cieľom projektu ,,Technika hrou od základných škôl” je vytvorenie metodického rámca ako aj jedinečného súboru technických pomôcok zameraných na techniku, resp. prírodné javy. Uvedené je určené pre učiteľov a učiteľky na základných školách (prvom stupni) a ich žiakov. Stručné informácie nájdete tu; metodiku k projektu si zadarmo môžete stiahnuť tu.

 

Základným školám, ktoré sa rozhodnú zapojiť sa do projektu, bude poskytnuté akreditované vzdelávanie, metodika spolu s pracovnými listami, sada pomôcok na realizáciu aktivít ako aj finančné prostriedky na ostatný spotrebný materiál.

 

Princípom vzdelávacej koncepcie projektu je rozvoj technického premýšľania, ktoré tvorí základ pre praktickú realizáciu technicky zameraných činností s funkčným využitím predchádzajúcich skúseností a vedomostí, pričom aktivity následne vyúsťujú k funkčnému rozvoju manuálnych zručností.

 

V školskom roku 2016/2017 prebiehala pilotná fáza projektu, do ktorej sa zapojilo 38 učiteľov z 18-tich škôl z Bratislavy. V školskom roku 2017/2018 bude projekt rozšírený aj na základné školy v trnavskom, nitrianskom a bratislavskom kraji. Prihlásiť sa je nutné prostredníctvom žiadosti najneskôr do 20. 8. 2017.

 

Zdroj: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/technika-hrou-od-zakladnych-skol/

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► Ukáž sa! – do 23.6.2017

Nadácia Slovenského olympijského výboru spúšťa nový grantový program UKÁŽ SA! ktorého cieľom je podporiť mladých talentovaných športovcov s prihliadnutím na ich športové výsledky a elimináciu sociálnych rozdielov.

 

V rámci grantu nadácia prerozdelí na tento účel až 30 tisíc eur.  Do programu sa môžu zapojiť mladé športové talenty vo veku od 12 do 18 rokov, ktoré vynikajú v niektorom športe, nachádzajú sa v nepriaznivej sociálnej situácií, alebo potrebujú finančnú podporu na rozvoj svojej športovej kariéry.

 

Podmienky grantového programu

 • Grantový program UKÁŽ SA! je určený pre mladých talentovaných športovcov vo veku od 12 do 18 rokov.
 • Žiadosti môžu predkladať mladí talentovaní športovci, prostredníctvom svojich zákonných zástupcov.
 • Žiadosť o finančný príspevok môžu zaslať aj rodičia, tréneri, školy, kluby, zväzy, alebo ďalšie subjekty športového hnutia.
 • Nadácia príjma len elektronicky podané žiadosti, prostredníctvom registračného formulára
 • V žiadosti je potrebné okrem iného uviesť dosiahnuté športové výsledky a zdôvodniť účel čerpania finančného príspevku.
 • Súčasťou žiadosti je aj motivačné max. 2 min. video, ktoré slúži ako osobná prezentácia športovca.
 • V rámci videa môže žiadateľ poukázať na športové úspechy a zdôvodniť, prečo by mala byť práve jeho žiadosť podporená.
 • Kompletné podmienky získania grantu nájdete TU.

Registračný formulár je dostupný TU.

 

Harmonogram grantového programu 

 • Termín na predkladanie žiadostí je od 9. mája do 23. júna 2017.
 • Zo všetkých prijatých žiadostí odborná komisia zložená zo zástupcov Nadácie SOV a športovcov vyberie najneskôr do 1. júla 2017 TOP 12 žiadateľov, ktorí zabojujú o hlasy verejnosti prostredníctvom internetového hlasovania na stránke Nadácie SOV.
 • Hlasovanie bude prebiehať na stránkach Nadácie SOV do skončenia XIII. európskeho olympijského festivalu v maďarskom Győri, do 29. júla 2017.
 • Výsledky grantového programu Ukáž sa! budú vyhlásené začiatkom septembra 2017.

Viac info TU.

 

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

#EUinMyRegion. Fotografická súťaž! – do 27.8.2017

Ukážte nám, ako sa investície EÚ využívajú tam, kde žijete, pracujete alebo cestujete! Zúčastnite sa fotografickej súťaže Európa v mojom regióne/ Europe in My Region/ s cieľom vyhrať 2-denný výlet pre dvoch do Bruselu a zúčastniť sa fotografického workshopu v októbri 2017.

 

Ak sa chcete zúčastniť súťaže, stačí urobiť fotku projektu, ktorý získal financovanie z EÚ, o ktorom viete alebo ste ho videli. Nafoťte ho aj , s informáciami o financovaní EÚ a vlajkou EÚ.

 

Termín na odoslanie až 3 fotografií je 27. augusta 2017, 23:59 stredoeurópskeho letného času.

#EUinMyRegion

 

Ako na to::

 

Dôležité dátumy

 

Zaslanie fotografií: 2. mája – 27. augusta 2017, 23:59 CEST.

Hlasovanie: 1. – 10. september 2017, 23:59 CEST

Zasadnutie poroty: 11. – 14. september 2017

Oznámenie víťazov: 15. septembra 2017

Víťazi, ktorí prídu do Bruselu: 9. – 12. októbra 2017

 

Vedeli ste, že tisíce projektov v celej Európe dostávajú každoročne finančné prostriedky z Európskej únie ? Vo fotografickej súťaži Európa v mojom regióne budeme akceptovať fotografie projektov spolufinancovaných nielen Európskym fondom regionálneho rozvoja alebo Kohéznym fondom, ale z ktoréhokoľvek fondu EÚ, ak táto fotografia bude dokazovať spolufinancovanie EÚ.

 

zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/euinmyregion-fotograficka-sutaz/

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.5 v rámci OP ŽP

 

Oznámenie k Aktualizácii Príručky pre prijímateľa, verzia 4.5 v časti aktuality:

 

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.5 platnú od 02.05.2017.

 

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

–       úpravy organizačnej štruktúry Sekcie fondov EÚ,

–       doplnenia povinností Prijímateľa v rámci predkladania následných monitorovacích správ.

 

Viac podrobností nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Príručka pre prijímateľa“.

 

Zdroj: http://www.opzp.sk/

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP pre Prioritnú os 2, Špecifický cieľ 2.1.1

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:

 

prioritnú os 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

 

investičnú prioritu 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov

 

špecifický cieľ 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

 

aktivity:

 1. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok
 2. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov
 3. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí)
 4. Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík

Viac informácií nájdete v časti “Výzvy/Výzvy na odborných hodnotiteľov“.

 

Zdroj: http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-v-ramci-op-kzp-pre-prioritnu-os-2-specificky-ciel-2-1-1/