O agentúre

Regionálna rozvojová agentúra Torysa (RRAT) je záujmové združenie právnických osôb podľa § 20 f Občianskeho zákonníka, registrovaná na Krajskom úrade v Prešove. Vznikla dňa 25.02.2009 na ústanovujúcej schôdzi v Lipanoch.

Činnosť agentúry:

1. Vypracúvanie a implementácia projektov regionálneho rozvoja, vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, externý manažment, verejné obstarávanie, projektové a inžinierske práce.
2. Orientáciu na rozvoj regiónov v súlade s regionálnymi operačnými programami. Realizáciu rozvojových projektov na podporu vytvárania podmienok pre investovanie v regióne z vnútorných a zahraničných zdrojov, iniciovanie budovania podnikateľských inkubátorov a priemyselných parkov.
3. Podpora vzdelávania, telovýchovy a športu, podpora postihnutým deťom a mládeže, starostlivosť o starých, nevládnych a opustených ľudí.
4. Zabezpečovanie technicko-ekonomických štúdií, poradenstva pri tvorbe, implementácii, monitoringu rozvojových projektov a získavaní zahraničného a štartovacieho kapitálu.
5. Poskytovanie informácií v problematike využívania štrukturálnych fondov vo forme konzultácií, seminárov, výstav, publikovaním aktivít združenia v regionálnej tlači, ako aj telefonicky, e-mailom pre všetky cieľové skupiny v regióne.
6. Organizovanie spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami a podpornými fondmi, hľadanie vhodných projektových partnerov na rozvoj cezhraničnej spolupráce.
7. Spolupráca na vypracúvaní regionálnych rozvojových štúdií v súlade s koncepciou rozvoja kraja a celého regiónu podľa platnej územno-plánovacej dokumentácie, konzultačná pomoc pri vypracovaní rozvojových dokumentov a akčných plánov obcí, miest, mikroregiónov a regiónov.
8. Implementácia a realizácia projektov zameraných na rozvoj regiónov, na sociálnu sféru, podporu obchodu a rozvoja turizmu.
9. Vytváranie regionálnych informačných systémov a databáz, organizovanie odbornej školiacej činnosti najmä v oblasti regionálneho rozvoja, štrukturálnych fondov, ochrany prírody a životného prostredia, využívanie prírodných zdrojov.
10. Prenájom technických zariadení, kopírovacie služby a doplnkové aktivity súvisiace a aktivitami združenia, výkon územných rozhodnutí a stavebných konaní.
11. Vydávanie a šírenie periodickej a neperiodickej tlače, kníh, plagátov a iných informačných materiálov súvisiacich s oblasťami činnosti združenia.
12. Príprava a realizácia spoločensko – odborných a vzdelávacích podujatí (prednášky, semináre, konferencie, školiace a rekvalifikačné kurzy a pod.)

Sídlo: Regionálna rozvojová agentúra Torysa, ul. Kapitána Nálepku 9, 082 71 LIPANY.

IČO: 37 88 55 53
DRČ : 20 227 897 91
Registrácia : č.1/2009/06398/Pa-02.

Štatutárny zástupca združenia :

PhDr. Jozef KRIŽALKOVIČ – predseda správnej rady.