Môj nápad pre región

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O PRIEBEHU REALIZÁCIE PROJEKTU

POZNÁVAME REGIÓN HORNEJ TORYSY

Zmluva č. 159/POD-ZKŽP2-63/16

Realizácia projektu prebiehala  od mája do októbra 2016. Plánované aktivity boli zabezpečované kanceláriou ZOHT, dobrovoľníkmi, žiakmi a učiteľmi Gymnázia Lipany a dodávateľom vybraným verejným obstarávaním – firmou DATAexPRESS, spol. s r.o. Prešov

Počas doby trvania projektu boli zrealizované nasledujúce aktivity,  ktoré boli v súlade s projektom:

  • Bola vydaná učebnica a pracovné listy k predmetu Regionálna výchova
  • Bola spracovaná a vydaná brožúrka Prírodné zvláštnosti v regióne hornej Torysy
  • Grafické práce a samotnú tlač zabezpečil dodávateľ vybraný verejným obstarávaním.
  • Autori textov spolupracovali na projekte bez nároku na odmenu – dobrovoľnícky
  • Učebnica s pracovné listy k predmetu Regionálna výchova a brožúrka Prírodné zvláštnosti v regióne hornej Torysy budú  slávnostne predstavené na prezentácii prác žiakov základných a stredných škôl, ktorí sa prihlásili do súťaže  „Môj nápad pre región“, ktorá sa uskutočni v mestskej Galérii v Lipanoch, za účasti zástupcov zapojených škôl, samospráv, Školského úradu, Komunitnej nadácie Modrá Torysa a ostatných partnerov.

Linky, na ktorých nájdete odborné články k vydanej učebnici Regionálna výchova  doc. PaedDr. Jána Kancíra, PhD. , spoluautora učebnice Regionálna výchova.

Kancír, J. 2016.   Učebnice geografie miestnej krajiny ako prostriedok regionálnej výchovy.   In.: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. Zborník príspevkov, Bratislava: PF UK, s. 106-112. ISBN 978-80-223-4175-2

https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/kdp/scienedu16/zbornik.pdf

Kancír, J. , J. Sobota. 2015. Učebnica regionálnej výchovy mikroregiónu Horná Torysa. In.: BIGECHE, Prešov: MPC,  č. 17, s. 65-68. ISSN 1335-9940

http://www.mpc-edu.sk/library/files/bigeche2015__17.pdf

Vytlačené publikácie

Pozvánky Môj nápad pre región na stiahnutie v PDF => Pozvánka ZOHT, Pozvánka školy, Pozvánka hostia

Fotogaléria prezentácie a vyhodnotenia prác študentov súťaže Môj nápad pre región:

175_image00005175_image00003175_image00002175_image00004175_image00001175_image00015175_image00013175_image00012175_image00011175_image00014

175_image00020175_image00007 (1)

175_image00023