► Nadácia VÚB – Hosťujúci profesor – do 31.10.2017

HOSŤUJÚCI PROFESOR

Otvorená grantová schéma Hosťujúci profesor 2017

Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách ekonomického a finančného zamerania každoročne vyhlasuje otvorenú grantovú schému na:

 

Hosťovanie zahraničného profesora / profesorky ekonómie

(oblasť 3 podľa klasifikácie Akreditačnej komisie)

 

Cieľom programu je: 

  • umožniť vysokým školám pozvať významných zahraničných odborníkov z oblasti ekonomickej výuky a výskumu,
  • priniesť zahraničné poznatky, pedagogické postupy a formy výskumu na slovenské VŠ,
  • skvalitniť vlastnú „výskumnú identitu” a ťažiskové výskumné programy na ekonomických pracoviskách slovenských vysokých škôl,
  • zintenzívniť publikačnú činnosť dokumentovanú publikáciami v karentovaných zahraničných časopisoch a príspevkami na významných medzinárodných konferenciách,
  • podporiť vedecké kontakty a spoluprácu s renomovanými zahraničnými vedeckými pracoviskami,
  • zvýšiť úroveň používania anglického jazyka v odbornej terminológii a praxi,
  • skvalitniť úroveň vysokoškolského vzdelania a motivovať študentov ekonómie, doktorandov a vysokoškolských učiteľov k aktívnemu zapájaniu sa do ekonomickej vedy.

Doba pôsobenia zahraničného hosťujúceho profesora je vymedzená na jeden semester (v priebehu najbližších max. 2 školských rokov, t.j. v šk. rokoch 2017/2018 alebo 2018/2019), nie je možné opakovane pozvať profesora, ktorý pôsobil na slovenskej VŠ v rámci programu Hosťujúci profesor v priebehu posledných 3 rokov (tzn. v rokoch 2015 – 2017), zahraničný hosťujúci profesor musí pôsobiť na Slovensku kontinuálne počas celého semestra a nesmie súčasne prednášať na domovskej alebo inej univerzite (t.j. nesmie dochádzať z domovskej krajiny iba na prednášky alebo na určitý počet dní v týždni).

 

Výška a použitie grantu

V rámci grantovej schémy budú pridelené 2 granty, každý z nich v max. hodnote do 45 000 eur. Finančné prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu.

 

Nadácia VÚB uhradí:

  • mzdové náklady hosťujúceho profesora (počas doby jeho pôsobenia v SR po dobu jedného semestra), až do výšky jeho platu na príslušnej materskej univerzite,
  • cestovné náklady hosťujúceho profesora spojené s jeho príchodom na Slovensko / zo Slovenska,
  • náklady na účasť hosťujúceho profesora na zahraničných vedeckých konferenciách počas jeho pôsobenia na slovenskej vysokej škole (max. do výšky 2 000 eur), ktorú bude reprezentovať. Súčasťou tejto položky môže byť aj pobyt / účasť slovenského študenta / študentov alebo doktoranda / doktorandov na zahraničnej konferencii spolu s hosťujúcim profesorom, ak sa téma týka oblasti, na ktorej spoločne pracujú, alebo ak budú prezentovať výsledky spoločnej práce.

Hosťovanie zahraničného profesora nesmie byť financované súčasne z iných zdrojov (napr. z fondov EÚ).

 

Ubytovanie zabezpečuje a hradí žiadateľ z iných (vlastných) zdrojov, ako je predmet tohto grantu.

 

O grant sa môžu uchádzať

univerzity, vysoké školy a fakulty ekonomického smeru,

katedry ekonomického zamerania (ekonómia, manažment, financie) na iných fakultách.

 

Zasielanie prihlášok

Návrhy na pôsobenie zahraničného hosťujúceho profesora treba zaslať

do 31. októbra 2017, v slovenskom a anglickom jazyku (viď povinné formuláre),

elektronicky na adresu info@nadaciavub.sk.

 

Zdroj: https://www.nadaciavub.sk/grantove-

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *