vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► Informácia o schválených/neschválených žiadostiach – dotáciách na územnoplánovaciu dokumentáciu na rok 2017

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo na svojej internetovej stránke:

Zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods. 7 zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2017:

http://bit.ly/2qpKOC1

 

Zoznam žiadateľov, ktorým nebola pridelená dotácia:

http://bit.ly/2q4QgXN

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2q4DoRN

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► ZMOS podpísal memorandum s vládou. Podporuje riešenie PRV a MAS

Združenie miest a obcí Slovenska v utorok 9. mája 2017 absolvovalo úspešné rokovanie s predsedom vlády SR Robertom Ficom a ďalšími členmi kabinetu. Po rokovaní predstaviteľov ZMOS s predsedom vlády SR a členmi vlády SR bolo podpísané memorandum medzi vládou SR, ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ZMOS.

 

Cieľom memoranda je spoločne formulovať kroky smerujúce k realizácii opatrení na podporu rozvoja jednotlivých regiónov Slovenska v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Programu rozvoja vidieka a ich finančných a vecných nástrojov. Memorandum dáva odpoveď na otázky, ktoré boli na rôzne orgány vlády aj ZMOS adresované zo strany obcí počas stagnácie PRV a LEADER /CLLD. Prijaté memorandum tak napĺňa závery 27. snemu ZMOS, ktorý prijal úlohu zabezpečiť také opatrenia v rámci prístupu Leader/CLLD v Programe rozvoja vidieka 2014-2020, aby bol podporený čo najväčší počet stratégií miestnych akčných skupín, s čo najširším pokrytím územia Slovenskej republiky, pri zabezpečení navýšenia finančných prostriedkov. Zároveň stanovuje jasný vecný, časový a finančný rámec smerujúci k tomu, aby došlo k úspešnému čerpaniu finančných prostriedkov v rámci príslušných opatrení Programu rozvoja vidieka SR, týkajúcich sa obcí.

 

On-line dokument:

Memorandum (http://bit.ly/2q5tHnw)

 

Dokumenty k Memorandu z rokovania vlády SR sú dostupné na stránke:

http://bit.ly/2q5ufcZ

 

Informácia bola zverejnená na stránke ZMOS-u:

http://bit.ly/2qVQ3cF

 

a tiež na stránke Úradu vlády SR:

http://bit.ly/2q4NGDh

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► V 9. kole projektu Zelená domácnostiam, ktoré bude vyhlásené v utorok 16. mája 2017, budú vydané poukážky na inštaláciu fotovoltických panelov v celkovej výške  900-tisíc €.

Pôvodne plánovaná alokácia na toto kolo Slovenská inovačná a energetická agentúra navýšila o 250-tisíc €. Celkom by podľa doterajšej priemernej výšky podpory  pri fotovoltických inštaláciách mohlo byť v 9. kole vydaných 330 poukážok.

 

„Viac domácností tak bude mať možnosť využiť podporu a inštalovať zariadenia o pár mesiacov skôr. Prostriedky sme presunuli  z časti, ktorá mala byť uvoľnená na fotovoltiku v jeseni,“ uviedol  vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič. V rámci všetkých tohtoročných kôl majú byť tento rok  na podporu inštalácie 4 druhov zariadení vydané poukážky v celkovej výške 15 miliónov €. Po najbližšom kole bude uvoľnená viac ako tretina z tejto sumy.

 

Okrem osobitných podmienok 9. kola SIEA  upozorňuje  aj  na aktualizované všeobecné podmienky projektu, ktoré okrem iného reagujú aj na otázky domácností a zhotoviteľov, či nie sú žiadosti o poukážky v častejších kratších kolách s menšími alokáciami vypĺňané automatizovane

 

„K poslednej úprave všeobecných podmienok sme pristúpili, najmä preto, aby sme preventívne v budúcnosti eliminovali akúkoľvek motiváciu používať neštandardné praktiky. V podmienkach je v tejto súvislosti uvedené, že domácnosť má žiadosti o poukážky vypĺňať bez použitia automatizovaného vyplnenia alebo odoslania, čo i len v časti procesu,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

 

Pri vypĺňaní formulára žiadosti oprávnený žiadateľ potvrdzuje, že sú mu známe podmienky projektu a vo viacerých prípadoch musí vyhlásiť, že podmienky spĺňa. „Očakáva sa preto, že žiadosť vyplní samotný žiadateľ. Ak na tento úkon domácnosť splnomocní niekoho iného a pri vypĺňaní žiadosti budú porušené všeobecné podmienky projektu alebo  zmluvy, dôsledky bude niesť domácnosť,“ zdôraznil S. Jurikovič. Zverejnený  je podrobný manuál, ako žiadosti vyplniť a v prípade otázok  sú  domácnostiam  k dispozícii  konzultanti SIEA.

 

SIEA zareagovala aj na reakcie zhotoviteľov na ich nové povinnosti zápisu v registri partnerov verejnej správy. Vo všeobecných  podmienkach bola určená dodatočná lehota pre prípad, ak by zhotoviteľ nemal v čase podania žiadosti o preplatenie poukážky túto povinnosť splnenú.

 

zdroj: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/aktuality/v-9-kole-zelenej-domacnostiam-budu-vydane-poukazky-v-hodnote-900-tisic-e/

 

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► Zverejnenie Dodatku č. 5 k Systému riadenia CLLD

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na svojom webovom sídle zverejnilo Dodatok č. 5 k Systému riadenie CLLD.

 

V uvedenom dodatku bola zapracovaná väčšina otázok a podnetov ohľadom verejno-súkromných partnerstiev zaslaných Národnej sieti rozvoja vidieka SR na predloženie Riadiacemu orgánu PRV SR 2014 – 2020.

 

Nezodpovedané otázky budú prediskutované na školeniach k zmenám Systému Riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020 a taktiež k vyhlásenej výzve k získaniu štatútu MAS organizovaných v termínoch 9. – 12.5.2017 Regionálnymi anténami Národnej siete rozvoja vidieka SR. (Pozvánky na školenia).

 

Zároveň budú najčastejšie kladené otázky a odpovede zverejňované na www.nsrv.sk.

 

zdroj: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=43&id=11520

 

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► Parlament schválil zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín

Poslanci národnej rady dnes na svojej 17. schôdzi v druhom čítaní schválili zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Kompetencia prideľovania dotácií v tejto oblasti sa tak od 1. júla 2017 presúva z Úradu vlády SR pod novú verejnoprávnu inštitúciu nezávislú od ústredných orgánov štátnej správy reprezentovanú odborníkmi zo všetkých národnostných menšín. Nový fond bude zároveň hospodáriť s takmer dvojnásobným rozpočtom 8 miliónov eur. 

 

Kreovanie nového fondu vyplýva nielen z programového vyhlásenia vlády, ale i kontinuálnej snahy ministerstva kultúry postupne transformovať grantový systém na verejnoprávne fondy. „Vychádza i z dobrej skúsenosti fungovania takýchto fondov – Fondu na podporu umenia a Audiovizuálneho fondu,“ uviedol minister kultúry Marek Maďarič počas rokovania Výboru NR SR pre kultúru a médiá. „Kultúra národnostných menšín je obohatenie kultúry na Slovensku. Fond na podporu kultúry národnostných menšín je dôkazom toho, že žijeme vo vyspelej spoločnosti, ktorá svoje menšiny podporuje a rešpektuje,“ povedal štátny tajomník ministerstva kultúry Konrád Rigó.

 

Fond okrem vyššej sumy určenej na podporu projektov prinesie väčšiu transparentnosť, odbornosť rozhodovacích orgánov a lepší model prerozdeľovania dotácií a to všetko pri rešpektovaní špecifík oblasti národnostných menšín.

 

Hlavným účelom fondu je zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity kultúrnych hodnôt národnostných menšín prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov na podporu ich kultúrnych a vedeckých aktivít formou dotácie alebo štipendia.

 

Orgánmi fondu sú: riaditeľ ako štatutárny a výkonný orgán fondu, odborné rady, dozorná komisia ako kontrolný orgán fondu a správna rada. Zloženie a fungovanie orgánov je navrhnuté tak, aby v procese rozhodovania o smerovaní základných činností fondu a o rozpočtovaní jeho zdrojov bola zastúpená predovšetkým odborná verejnosť.

 

Záujemcovia z radov všetkých trinástich na Slovensku uznaných menšín (maďarskej, rómskej, rusínskej, bulharskej, českej, chorvátskej, moravskej, nemeckej, poľskej, srbskej, ruskej, ukrajinskej a židovskej) môžu žiadať o finančnú podporu projektov v oblastiach kultúrno-osvetovej, vzdelávacej či edičnej činnosti; aktivity divadiel, umeleckých súborov a kultúrnych inštitúcií; záujmovej činnosti; umeleckej tvorby; v oblasti ochrany, odborného spracovania a digitalizácie kultúrneho dedičstva národnostných menšín; v oblasti podpory rozvoja používania jazykov národnostných menšín; v oblasti podpory výmenných programov a pod.

 

Prihlásené projekty budú posudzovať odborné rady, ktoré riaditeľovi fondu odporučia vybrané žiadosti určené na podporu, vrátane výšky finančných prostriedkov, ktoré majú byť na konkrétny projekt poskytnuté. Každá národnosť má v zákone taxatívne určenú sumu, ktorá bola predstaviteľmi národnostných menšín vopred prerokovaná a dohodnutá. Napríklad maďarská národnostná menšina si prerozdelí 53%, rómska 22,4%, rusínska 6,4% a česká 3,7% z celkovej sumy určenej na podpornú činnosť.

 

Celkový rozpočet fondu je 8 miliónov eur, z čoho 4% sú určené na prevádzkové náklady, zvyšných 96% sumy je určených na podporu úspešných projektov. Prvé výzvy fondu by mali byť vyhlásené začiatkom roka 2018.

 

Fond na podporu kultúry národnostných menšín bude svojou činnosťou pôsobiť popri už existujúcich a úspešne fungujúcich verejnoprávnych inštitúciách – Audiovizuálnom fonde a Fonde na podporu umenia.

 

Ministerstvo kultúry v dnes schválenom zákone o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín systematicky rieši aj navýšenie rozpočtov spomenutých fondov. Príspevok štátu do rozpočtu Audiovizuálneho fondu sa od budúceho roka zvýši z tohoročných 5 miliónov eur na 6 miliónov eur a rozpočet Fondu na podporu umenia sa zvýši z 15 miliónov eur na 20 miliónov eur.

 

Zdroj: http://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=881

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► Mestá a obce sa budú môcť uchádzať o dotácie na obnovu hasičských staníc

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podporí obnovu obecných hasičských staníc. Obce a mestá budú môcť požiadať o dotácie na tento účel. Umožní to návrh novely zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR(http://bit.ly/2q88fi9), ktorý poslanci NR SR schválili 10. mája 2017. Vláda návrh novely schválila 22. februára 2017.

 

Novela rozšíri oblasti, na ktoré možno poskytnúť dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra. Konkrétne ide o rekonštrukciu, modernizáciu a iné technické zhodnotenie budov hasičských staníc a zbrojníc, ako aj technické zhodnotenie a obstaranie hasičskej techniky.

 

O dotáciu bude môcť požiadať obec, mesto a občianske združenie zaradené do organizačnej štruktúry celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov, ako aj iná právnická osoba, ktorej hasičská jednotka je zaradená do tejto štruktúry.

 

Novelou sa zlepšia podmienky na plnenie úloh dobrovoľných hasičských zborov obcí a miest pri likvidácii požiarov a vykonávaní záchranných prác. Návrh reaguje predovšetkým na podnety viacerých obcí, miest a niektorých občianskych združení, ktoré požadujú zlepšiť finančné zabezpečenie technického zhodnotenia týchto budov a techniky. Mnohé z nehnuteľností vrátane hasičskej techniky (so zreteľom na zabezpečenie jej akcieschopnosti a bezpečného uskladnenia) vyžadujú posilnenie zdrojov ich financovania, ktoré by zodpovedalo zvyšujúcim sa nárokom na výkon činností hasičských jednotiek.

 

Účinnosť novela nadobudne 1. júla 2017.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2ly8Kj2

 

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► Príspevok na zateplenie rodinného domu sa zvýši

Na zateplenie rodinného domu bude po novom možné získať vyšší príspevok od štátu ako vlani. Vyplýva to z novely zákona o energetickej hospodárnosti budov z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorú 9. mája 2017 definitívne schválil parlament.

 

Maximálna dotácia tak stúpne z doterajších 6500 na 8500 eur. Rezort v predkladacej správe pripomína, že vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala pokračovať v programe zatepľovania stavieb a administratívne ho zjednodušiť.

 

Pre realizáciu tohto opatrenia a zintenzívnenie obnovy rodinných domov sa navrhuje upraviť výšku príspevku na zateplenie rodinného domu tak, aby bolo možné financovať väčší rozsah vykonávaných prác,“ uvádza ministerstvo.

 

Doteraz mohol štát poskytnúť príspevok do výšky 30 % oprávnených a uhradených nákladov, najviac v sume 6000 eur v závislosti od dosiahnutých tepelnoizolačných schopností konštrukcií a hodnoty potreby tepla na vykurovanie.

 

Podľa aktuálneho návrhu by sa mala táto hranica zvýšiť na 40 % nákladov, a to až do sumy 8000 eur. Ďalších 500 eur bude naďalej možné dostať ako kompenzáciu nákladov za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia a energetického certifikátu. Maximálna výška príspevku tak bude môcť dosiahnuť 8500 eur.

 

Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh, ktorým sa vypracovanie žiadosti o príspevok stane oprávneným nákladom. „Príspevok možno zvýšiť o náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu, za vypracovanie žiadosti o príspevok na zateplenie a za vypracovanie energetického certifikátu, najviac však o sumu 800 eur,“ uvádza sa v návrhu.

 

Súčasťou návrhu novely zákona je aj zníženie počtu požadovaných príloh k žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu. „Návrh obsahuje taktiež úpravy a doplnenia, ktorých nevyhnutnosť vyplynula z aplikačnej praxe,“ priblížil rezort výstavby. Zároveň zdôraznil, že prijatím novely nevzniknú nové požiadavky na rozpočet verejnej správy, keďže ide o finančné prostriedky rozpočtované v rámci existujúceho Programu rozvoja bývania.

 

Novinkou je, že ministerstvo bude na svojom webovom sídle zverejňovať zoznam podporených rodinných domov. „Zabezpečí sa tak informovanosť iných poskytovateľov podpory na národnej úrovni,“ konštatovalo. Novela má navrhnutú účinnosť 15. júna 2017.

 

Minulý rok boli vyhlásené dve výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok. MDV v rámci nich doteraz poskytlo 17 príspevkov v celkovej výške 73 552 eur a 79 žiadateľom zarezervovalo príspevok v celkovej sume 507 000 eur na obdobie jedného roka od vydania rozhodnutia, počas ktorého zateplia svoje rodinné domy. Vyhlásenie tretej výzvy je plánované na druhý štvrťrok 2017.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2r0q1oC

 

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► MINISTER L. SÓLYMOS PREDSTAVIL APLIKAČNÚ NOVELU ODPADOVÉHO ZÁKONA V BOJI ZA ČISTEJŠIE SLOVENSKO

 

Sprehľadniť systém odpadov, znížiť administratívu pre malých podnikateľov a zaviesť sankcie pre tých, ktorí konajú v rozpore s platnými zákonmi. To je len časť opatrení aplikačnej novely zákona o odpadoch, ktorá je založená na princípe znečisťovateľ platí. Ministerstvo životného prostredia SR ju v najbližších dňoch predloží do legislatívneho procesu, kde ju budú môcť pripomienkovať ostatné ministerstvá, inštitúcie či samosprávy.
„Musíme nový odpadový systém nastaviť tak, aby sa na Slovensku oplatilo separovať, recyklovať a tvoriť minimum odpadu. A pritom dosiahnuť, aby systém zbytočne nezaťažoval obyvateľov, obce a podnikateľov,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.
Zmeny v aplikačnej novele odbremenia zhruba 2500 menších podnikateľov a živnostníkov. Tým, ktorí uvedú na trh do 100 kilogramov obalov či neobalov, po novom odpadne povinnosť uzatvárať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV). Musia sa len jednorazovo zaregistrovať na ministerstve, viesť evidenciu, či skutočne vyprodukovali deklarované množstvo odpadu a tieto údaje ročne ohlasovať. To im ušetrí náklady i administratívu.

Častou pripomienkou zo strany výrobcov bolo, že dostatočne nevidia do hospodárenia ich organizácie zodpovednosti. Aplikačnou novelou preto rezort zavedie dozorný orgán v organizácii, kde bude zastúpený štát a samotní výrobcovia.

Zavedú sa aj sankcie pre OZV v prípade, že pre obce, ktoré poctivo separujú, nezabezpečia zberné nádoby na triedený zber.

Rezort životného prostredia prijíma aj ďalšie opatrenia, ktorých cieľom je zelenšie a čistejšie Slovensko. „Slovensko si skrátka nezaslúži povesť skládkovej veľmoci. Prvé kroky v boji proti odpadu máme za sebou,“ doplnil šéf envirorezortu.
V marci už parlament odhlasoval zákon, ktorým sa spoplatnia ľahké plastové tašky. Ich počet by tak v zberných nádobách, ale aj voľnej prírode mal výrazne klesnúť. Envirorezort odštartoval aj iniciatívu Bez igelitových tašiek, ku ktorej sa vo februári pripojili prvé obchodné reťazce COOP Jednota, Kaufland, ako aj Zväz obchodu a cestovného ruchu SR. Cieľom je postupne odstrániť ekologicky nevyhovujúce tašky z predaja a zákazníkom pri nákupoch ponúkať inú, ekologickejšiu alternatívu.

Na Slovensku je stále niekoľko skládok, na ktoré už sa nesmie odpad navážať. Napriek tomu nie sú oficiálne uzatvorené. V parlamente preto včera schválili novelu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Vďaka nej nebudú môcť niektorí prevádzkovatelia skládok umelo predlžovať proces ich uzatvárania.

Odpadová legislatíva prechádza od roku 2016 veľkými zmenami. Dôvodom je fakt, že na Slovensku sa vyprodukujú takmer 2 mil. ton komunálnych odpadov a až vyše dve tretiny z tohto množstva skončia na skládkach odpadov. Slovensko má pritom povinnosť do roku 2020 triediť a recyklovať 50 percent všetkých komunálnych odpadov. Zákon o odpadoch zaviedol systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, kedy sa o všetok vytriedený odpad postarajú výrobcovia. Samosprávy takýto odpad stojí nula eur a zostávajú im len náklady na zmesový a biologicky rozložiteľný odpad.

Odbor komunikácie MŽP SR

ZDROJ: Ministerstvo životného prostredia SR

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► Interreg Poľsko – Slovensko: Boli schválené prvé projekty z oblasti cezhraničného vzdelávania a z oblasti rozvoja multimodálnej dopravy na poľsko-slovenskom pohraničí

 

Boli schválené prvé projekty z oblasti cezhraničného vzdelávania a z oblasti rozvoja multimodálnej dopravy na poľsko-slovenskom pohraničí

 

Na zasadnutí Monitorovacieho výboru v dňoch 10. a 11. mája 2017, ktoré sa konalo v Tatranskej Lomnici boli schválené štyri projekty v celkovej výške 1,3 mil. eur. Finančné prostriedky z EFRR vo výške 1 mil. eur budú poskytnuté na dofinancovanie troch projektov z oblasti rozvoja cezhraničného a celoživotného vzdelávania a jedného projektu z oblasti rozvoja multimodálnej dopravy na poľsko-slovenskom pohraničí.

 

Zoznam schválených projektov z  II. prioritnej osi a z III. prioritnej osi spolu s opisom hlavných úloh v projektoch je dostupný:

https://sk.plsk.eu/-/zoznam-projektow-mc-10-11

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► Akumulátory pri fotovoltike v Zelenej domácnostiam pripájajte, len ak ich chcete skutočne využívať

Slovenská inovačná a energetická agentúra upozorňuje domácnosti, že formálne deklarovanie splnenia uprednostňujúceho kritéria pri fotovoltických paneloch, t.j. vyplnenia hodnoty výkonu elektrických akumulátorov v žiadosti o vydanie poukážky z projektu Zelená domácnostiam bez reálneho zámeru využívať energiu uskladnenú v akumulátoroch, môže viesť k nepreplateniu poukážky.

 

„Reagujeme tak na výzvy a ponuky niektorých zhotoviteľov, ktorí domácnostiam odporúčajú, aby si k fotovoltickým panelom dokúpili nízkokapacitné batérie a v žiadostiach označili splnenie uprednostňujúceho kritéria súvisiaceho s akumuláciou. Ak domácnosť neplánuje elektrické akumulátory využívať na zásobovanie elektrinou v čase, keď fotovoltické panely neposkytujú dostatočné množstvo elektriny, nie je uprednostňujúce kritérium naplnené v zmysle projektu , čo môže viesť k nepreplateniu poukážky,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

 

Elektrické akumulátory umožňujú domácnostiam zvýšiť využiteľnosť vyrobenej elektriny na prevádzku elektrospotrebičov, ktoré by inak museli byť napájané zo siete. „Pri poskytovaní podpory pre inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie je nevyhnutné sledovať aj účelnosť a hospodárnosť využitia európskych prostriedkov pri plnení cieľov projektu. Obchádzanie pravidiel projektu iba formálnym preukazovaním plnenia uprednostňujúcich kritérií nemôže byť tolerované,“ zdôraznil S. Jurikovič.

 

Pri vyhodnocovaní žiadostí informačný systém zohľadňuje čas, kedy bola žiadosť kompletne podaná, a splnenie uprednostňujúceho kritéria. Ak záujemca o poukážku označí, že spĺňa uprednostňujúce kritérium, jeho žiadosť informačný systém uprednostní, pred ostatnými, ktoré boli podané skôr, ale kritérium nespĺňajú. Od marca 2017 môže SIEA jednotlivé kolá podľa osobitných podmienok uzatvoriť potom, čo počet ukončených žiadostí prekročí alokáciu o 10 %. Informačný systém tak posudzuje obmedzený počet žiadostí o poukážky a v tohtoročných kolách majú domácnosti, ktoré elektrickú akumuláciu využívať nechcú, väčšiu príležitosť získať poukážku ako v minulosti.

 

Deviate kolo projektu Zelená domácnostiam bude vyhlásené v utorok 16. mája 2017 o 15. h s alokáciou 900 000 €. Určené je pre fotovoltické inštalácie v mimobratislavských regiónoch.

 

Zdroj: http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-13808/akumulatory-pri-fotovoltike-v-zelenej-domacnostiam-pripajajte-len-ak-ich-chcete-skutocne-vyuzivat/