vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► MPaRV SR – Rozširujeme podpory pre včelárov

Ministerstvo pôdohospodárstva rozširuje možnosti poskytovania pomoci pre včelárov. Prostredníctvom nového Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva si včelári, začínajúci včelári a včelárske združenia najbližšie tri roky rozdelia každý rok po takmer 1,2 milióna eur.

 

– Včelári si rozdelia 1,2 milióna eur ročne.

– Počet včelstiev na Slovensku je najvyšší za posledných 20 rokov.

– Podpory na monitorovanie trhu a na zvýšenie kvality výrobkov.

 

Aj keď počet včelstiev je na Slovensku najvyšší za posledných 20 rokov a sme jedna z mála krajín EÚ, kde ich počet narastá, včelári by o našu podporu nemali prísť. Musíme investovať aj do zvýšenia atraktivity včelárstva pre mladých ľudí. Priemerný vek včelárov je u nás totiž ešte vyšší ako u poľnohospodárov, až 60 rokov,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná. O poskytnutie pomoci si po novom môžu požiadať včelárske združenia, ktoré združujú najmenej 10 % včelárov (doteraz min. 30 % včelárov), čím sa podpora dostane k väčšiemu počtu prijímateľov. Európska komisia prispeje zo sumy 1,2 milióna eur takmer 590 000 eur.

 

MPRV SR zároveň rozširuje poskytovanú pomoc aj na finančnú podporu. K doterajším šiestim opatreniam pribudli ďalšie dve a to monitorovanie trhu a zvýšenie kvality výrobkov s cieľom využiť ich potenciál na trhu. V rámci technickej pomoci môžu včelári dostať podporu na organizovanie prednášok, seminárov, krúžkov, vzdelávacích programov, výstav, účasť na medzinárodných podujatiach, publikačnú a propagačnú činnosť, na ochranu včelstiev pred voľne žijúcou zverou, náklady na zariadenie na odvčelovanie, na vytáčanie medu, čerpadlo na med, zariadenie na spracovanie včelieho vosku, nákup novej úľovej zostavy. Nechýba ani príspevok na šľachtenie a ochranu genetických zdrojov autochtónnej domácej včely – slovenská kranská včela.

 

Jednou z noviniek je aj zmena definície včelárskeho roka. Pôvodné rozhranie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov od 1. septembra nahradilo obdobie od 1. augusta do 31. júla. Nariadenie týkajúce sa podpory nadobúda účinnosť 1. júna 2017 a platí do sezóny 2019/2020. Žiadosť o vyplatenie pomoci musia žiadatelia predložiť Pôdohospodárskej platobnej agentúre do 31. mája kalendárneho roka.

 

Osem opatrení Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva:

– Technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam;

– Kontrola varroázy;

– Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev;

– Podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu;

– Podpora obnovenia stavu včelstiev;

– Spolupráca s riešiteľskou organizáciou;

– Monitorovanie trhu a zvýšenie kvality výrobkov s cieľom využiť ich potenciál na trhu.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2qrldpg

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► Na čo nezabudnúť pri častejších kolách Zelenej domácnostiam

V projekte Zelená domácnostiam môžu záujemcovia o príspevky žiadať o poukážku už každý mesiac. Častejšie kolá s menšími vyčlenenými čiastkami majú svoje špecifiká.

 

V utorok 2. mája 2017 o 15. h bude otvorené už 8. kolo projektu Zelená domácnostiam. Určené bude na podporu zariadení na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov energie v mimobratislavských regiónoch. Podľa zverejnených osobitných podmienok 8. kola je vyčlenená alokácia 1,5 milióna €. Preto je pravdepodobné, že kolo bude trvať krátko.

 

Na čo nezabudnúť?

Prečítajte si pozorne a dostatočne včas manuál pre domácnosti, sú v ňom zobrazené aj všetky polia s náležitosťami elektronickej žiadosti

Ak máte akékoľvek otázky, respektíve pochybnosti, ako čokoľvek v žiadosti vyplniť, kontaktujte vopred ešte pred vyhlásením kola pracovníkov SIEA

Pripravte si všetky potrebné údaje vopred. Čas vypĺňania svojej žiadosti môžete skrátiť, ak si údaje vopred pripravíte a pri vypĺňaní už budete presne vedieť, čo a ako vyplniť

Pozorne zadávajte najmä číslo listu vlastníctva, súpisné číslo domu, druh zariadenia a počet kolektorov alebo panelov. Práve pri nich sa stávajú najčastejšie chyby, kvôli ktorým nemožno poukážku využiť

Rovnako dôležité je uviesť správnu emailovú adresu, na ktorú bude zaslaný potvrdzovací email

Ak neviete rýchlo a jednoznačne odpovedať na otázku v úlohe s obrázkami, vyžiadajte si ďalšiu úlohu

Ak rozpísanú elektronickú žiadosť nie je možné dokončiť, problém môže byť vo vašom pripojení, alebo bolo kolo už uzatvorené a informačný systém vyhodnocuje prijaté žiadosti

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra už rozposlala domácnostiam poukážky z prechádzajúcich dvoch kôl. „Domácnosti, ktoré už získali poukážky, by si mali údaje na nich skontrolovať čím skôr. Od vydania poukážok majú 30 dní na to, aby údaje spolu so zhotoviteľmi preverili a poukážky zarezervovali v informačnom systéme. Ak dovtedy zistia, že platnú vydanú poukážku z rôznych dôvodov nevyužijú, ale chcú sa o novú poukážku na ten istý druh zariadenia uchádzať už v nasledujúcom kole, je nutné platnosť získanej poukážky predčasne ukončiť,“ zdôraznil vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

 

Poukážka totiž aicky platí 30 dní od jej vydania, ale kolá sú vyhlasované častejšie. Ak bude v čase vyhlásenia ďalšieho kola poukážka ešte platná, informačný systém domácnosti neumožní podať ďalšiu žiadosť na ten istý druh zariadenia. Spôsob, ako je v tomto prípade možné pred vyhlásením nasledujúceho kola ukončiť platnosť pôvodnej poukážky, je uvedený v manuáli pre domácnosti.

 

zdroj: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/aktuality/na-co-nezabudnut-pri-castejsich-kolach-zelenej-domacnostiam/

 

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► Operačný program Efektívna verejná správa pomôže zvýšiť kvalitu analytického centra Ministerstva spravodlivosti SR

  1. 04. 2017

Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré je poddimenzované, bude poskytovať kvalitnejšie služby, pričom mu pomôžu peniaze z Európskej únie. Rezort spravodlivosti požiadal o nenávratný finančný príspevok vo výške takmer tri milióny eur z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS). Zvýšiť kvalitu služieb a činnosti analytického centra chce ministerstvo prostredníctvom národného projektu s názvom „Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu“. Vyzvanie na projekt vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR, ktoré je riadiacim orgánom pre OP EVS.

 

Rezort spravodlivosti je na Slovensku ústredným orgánom pre súdy a väzenstvo. Aby však súdy a s nimi aj súdny systém fungovali efektívnejšie, sú potrebné zásadné zmeny ako aj implementácia viacerých legislatívnych, technických, materiálnych, organizačných a personálnych opatrení. Potrebné je tiež posilniť analytickú a strategicko-plánovaciu kapacitu rezortu. „Národný projekt má za cieľ zvýšiť efektívnosť súdneho systému, a to prostredníctvom zvyšovania výkonnosti a kvality služieb, ktoré poskytuje rezort spravodlivosti ako aj jeho organizácie,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková. Viac sa usilovať o posilnenie analytickej kapacity na kľúčových ministerstvách v členských štátoch Európskej únie odporúča i Európska komisia spolu s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

 

Na Slovensku vzniklo 1. mája 2016 Analytické centrum ministerstva spravodlivosti. Jeho agenda je mimoriadne rozsiahla. Medzi jeho úlohy patrí okrem iného napríklad komplexná analýza, spracúvanie analytických výstupov či analytické rozpracovanie navrhovaných opatrení. Centrum tiež zbiera, vyhodnocuje a analyzuje údaje, ktoré sú potrebné na plnenie strategických a koncepčných úloh rezortu vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády, uznesení vlády či z operačného programu pri príprave návrhov politík, riešení a reforiem. Centrum hodnotí takisto efektívnosť výdavkov, navrhuje kvalitnejšie nastavenie systému súdov či sleduje a vyhodnocuje prieťahy v súdnom konaní.

 

Problémom Analytického centra však je, že nemá dostatočný počet odborníkov, a tak nemôže svoju agendu vykonávať profesionálne a v plnom rozsahu. Chýba mu tiež funkčný systém zberu kvalitných údajov. „Národným projektom tak ministerstvo spravodlivosti zabezpečí budovanie a rozvoj kapacít centra, do ktorého prijme desať nových zamestnancov. Tí sa budú podieľať na tvorbe koncepcií, stratégií a akčných plánov pre proces reformy justície a iných reforiem v rezorte spravodlivosti,“ vysvetlil riaditeľ odboru operačného programu Efektívna verejná správa Samuel Arbe.

 

Projekt prostredníctvom zvýšenia kvality ľudských zdrojov prinesie v dlhodobom horizonte kvalitnejšie činnosti a služby Analytického centra. Takisto budú posilnené vzťahy so zahraničnými odborníkmi a inštitúciami, ktoré môžu následne pozitívne ovplyvniť spoluprácu ako aj obojstrannú výmenu know-how. Vyzvanie na národný projekt „Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu“ je zverejnené na stránke http://www.minv.sk/?archiv-7.

 

zdroj: http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=operacny-program-efektivna-verejna-sprava-pomoze-zvysit-kvalitu-analytickeho-centra-ministerstva-spravodlivosti-sr

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík pomôže zacieliť konkrétne opatrenia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo vyzvanie na národný projekt, ktorý je súčasťou prioritnej osi 5 s názvom Integrácia marginalizovaných rómskych komunít (MRK) OP ĽZ. Prijímateľom projektu bude Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Plánovaný rozpočet je 3,8 milióna eur a obdobie realizácie sa predpokladá do konca roka 2022.

 

Účelom projektu je najmä hodnotenie implementácie Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 podľa jej štyroch hlavných oblastí – vzdelávanie, bývanie, zdravie a zamestnanosť, a troch prierezových oblastí – oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti, nediskriminácia a finančná inklúzia.

 

Zhromažďovanie dát o sociálno-ekonomických podmienkach života marginalizovaných rómskych komunít, ako aj o dopadoch politík na túto časť populácie má veľký význam pre zacielenie jednotlivých opatrení, ako aj pre napĺňanie cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 a jej akčných plánov,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková.

 

Pravidelne sa budú zbierať dáta od ministerstiev a ostatných orgánov verejnej správy, ktoré budú spracovávané do každoročných monitorovacích správ plnenia Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020. Zabezpečí sa špecializované štatistické zisťovanie EU SILC v prostredí MRK a aktualizácia Atlasu rómskych komunít. Súčasťou projektu je okrem iného aj zisťovanie informácií o príjmoch, životných podmienkach MRK, infraštruktúre obcí a rómskych osídlení, dostupnosti sociálnych a zdravotných služieb, politickej a občianskej participácii rómskych obyvateľov, ekonomických a kultúrnych aktivitách a školskej inklúzii.

 

Výstupom projektu bude aj on-line informačný portál, ktorý bude slúžiť pre odbornú i laickú verejnosť. Poskytne užitočné informácie o efektívnosti a užitočnosti vykonaných aktivít a projektov na miestnej, regionálnej aj celoštátnej úrovni. Bude slúžiť ako zdroj informácií pre nastavenie budúcich stratégií, programov a projektov pre tvorcov verejných politík v prospech občanov Slovenska,“ uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz.

 

zdroj: http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=monitorovanie-a-hodnotenie-inkluzivnych-politik-pomoze-zacielit-konkretne-opatrenia

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► Elektronické podávanie žiadostí o eurofondy odbúra časť byrokracie

Podpredseda vlády Peter Pellegrini spustil opatrenia na výrazné zníženie byrokracie a zjednodušenie žiadostí o príspevok z eurofondov. Spolu s ministrom hospodárstva Petrom Žigom predstavili historicky prvú výzvu, kde je možné elektronické podanie žiadosti. Pilotný projekt sa týka oblasti podpory malých a stredných podnikov v kreatívnom priemysle v rámci operačného  programu Výskum a inovácie. Zároveň zaniká povinnosť podávať množstvo príloh k žiadosti o príspevok o nenávratný finančný príspevok (NFP). Úrady vďaka systému „jedenkrát a dosť“ budú využívať dáta  z dostupných registrov, žiadatelia ušetria čas i financie.

 

„Som rád, že môžeme zaviesť ďalšie opatrenie v rámci iniciatívy „Jedenkrát a dosť“ a  aj v oblasti eurofondov. Zníženie byrokracie, elektronické podanie žiadosti a  zrušenie príloh, ktoré považujeme za nadbytočné, je konkrétnym výsledkom našej snahy. V 21. storočí musia úrady využívať dostupné registre, ľudia môžu ušetrený čas venovať kvalitnejšej príprave obsahov svojich projektov. Každý občan aj firma na Slovensku už má zriadenú svoju elektronickú schránku, podávanie žiadostí elektronicky tak môžu zrealizovať z pohodlia domova či svojej kancelárie“, vysvetlil vicepremiér Peter Pellegrini.  „Nezanedbateľné bude aj ušetrenie desiatok eur na poplatkoch pri vybavovaní potvrdení, ale aj stoviek eur na využívané konzultačné spoločnosti“, dodal.

 

Počet povinných príloh k žiadosti o príspevok sa významne zníži. Kým doteraz musel žiadateľ ako povinné prílohy žiadosti o NFP predkladať viaceré potvrdenia od štátnych orgánov a inštitúcií (napríklad daňového úradu, od všetkých zdravotných poisťovní, či Sociálnej poisťovne), po novom budú tieto údaje získavať riadiace orgány priamo z dostupných registrov.

 

Zároveň sa zavádza výlučne elektronické podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Žiadateľ pripraví žiadosť o príspevok spolu s prílohami elektronicky, žiadosť následne podpíše kvalifikovaným elektronickým podpisom a zašle ju prostredníctvom svojej elektronickej schránky na www.slovensko.sk riadiacemu orgánu. Nemusí teda svoju žiadosť tlačiť a zasielať poštou.  Právnické osoby ako žiadatelia príspevkov z EŠIF, tak získajú ďalšiu možnosť ako môžu aktívne využiť svoju elektronickú schránku a aktivovaný občiansky preukaz s čipom.

 

Tento postup môžu využiť už pri aktuálnej Výzve na podporu malých a stredných podnikov v kreatívnom priemysle v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorej garantom je Ministerstvo hospodárstva SR. Celkovo je na projekty je pripravených 4 000 000 EUR.

 

Ministerstvo hospodárstva tvrdo pracuje na postupnom odstraňovaní byrokracie a táto nová forma žiadostí je typickým príkladom. Administratívnu záťaž, ktorej sa zbavia žiadatelia, budú odteraz riešiť naši úradníci. Aj takouto formou podporíme podnikateľský sektor a už čoskoro predstavíme celý balík podobných opatrení v ďalších oblastiach“, zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga.

 

Zámerom výzvy je stimulovať inovácie v podnikateľských aktivitách kreatívneho priemyslu založené na kreativite, tvorivosti, zručnostiach a talente. Špecifickým cieľom je Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji. Z hľadiska zamerania projektu sú oprávnené projekty zamerané na počítačové programovanie  (okrem tvorby počítačových hier); architektonické činnosti; reklamné agentúry a špecializované dizajnérske činnosti.

 

V rámci predkladaných projektov môžu firmy nakúpiť nový dlhodobý majetok, ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu žiadateľa, resp. pri inovácii produkčného procesu. Súčasne môže žiadateľ v rámci projektu realizovať aj zavádzanie nástrojov elektronického podnikania, marketingové aktivity v oblasti kreatívneho priemyslu či zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov v oblasti kreatívneho priemyslu (s výnimkou legislatívou požadovaných školení ako napr. školenie BOZP).

 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) plánuje v rámci kontroly jednotlivých výziev nabádať riadiace orgány, aby taktiež zaviedli do praxe navrhnuté opatrenia a zjednodušili prípravu žiadostí o NFP pre žiadateľov. Z predbežných analýz sa sumárny ekonomický prínos zavedenia aktuálnej  elektronickej výzvy a zrušenia povinnosti predkladať potvrdenia pohybuje na úrovni od 3,5 mil. EUR do 6,7 mil. EUR.

 

ÚPVII plánuje v blízkej budúcnosti predstaviť aj ďalšie zjednodušenie elektronického podania žiadosti o NFP, a to prostredníctvom integrácie systému ITMS2014+ s Ústredným portálom verejnej správy.  Plánované sú aj  zmeny na podporu čerpania, napríklad zjednodušené vykazovanie výdavkov.

 

zdroj: https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/elektronicke-podavanie-ziadosti-o-eurofondy-odbura-cast-byrokraci/index.html

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poverilo Národnú sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) organizáciou vzdelávacích aktivít pre verejno-súkromné partnerstvá (MAS/VSP)

 

V súvislosti so zverejnením Dodatku č.4 k Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014-2020, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poverilo NSRV SR organizáciou vzdelávacích aktivít pre verejno-súkromné partnerstvá (MAS/VSP) na regionálnej úrovni.

 

Zároveň poverilo Národnú sieť rozvoja vidieka SR zozbieraním podnetov a otázok k Dodatku č. 4 Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020. Všetky informácie získané zdola, t.j. od verejno-súkromných partnerstiev pre Riadiaci orgán, komunikuje výhradne a výlučne NSRV SR, ktorá je kontaktným bodom pre všetky VSP na Slovensku.

 

Národná sieť rozvoja vidieka SR prostredníctvom Regionálnych antén pre dané kraje a regióny v rámci celého Slovenska pripravuje v dňoch 9.5. – 12.5.2017 školenia k zmenám Systému Riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020 a taktiež k pripravovanej výzve k získaniu štatútu MAS za účasti Riadiaceho orgánu. Miesto a čas konania týchto školení bude upresnený v pozvánkach.

 

Koordinátori Regionálnych antén (RA) alebo priamo Centrálna jednotka (CJ) NSRV SR zozbiera všetky otázky a dotazy k tejto téme, preto vyzýva všetky verejno-súkromné partnerstvá o zaslanie týchto podnetov zodpovedným koordinátorom z Regionálnych antén alebo priamo do Centrálnej jednotky NSRV SR. Kontaktné údaje môžete nájsť na webovej stránke NSRV SR www.nsrv.sk.

 

Stanovisko Riadiaceho orgánu k týmto otázkam bude taktiež zverejnené na webovej stránke NSRV SR www.nsrv.sk.

 

Dokument na stiahnutie:

Tlačová správa (http://bit.ly/2otlHJW)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2p2P1du

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► Zverejnenie často kladených otázok k výzvam OP VaI

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie doplnilo často kladené otázky (FAQ) k výzvam OP VaI v gescii MH SR.

Sú doplnené k už zverejneným FAQ na webovom sídle OP VaI:

 

FAQ k OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02:

https://www.opvai.sk/media/87760/faq_2.pdf

 

FAQ k OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04:

https://www.opvai.sk/media/87761/faq_2.pdf

https://www.opvai.sk/media/87761/faq_2.pdf

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► Zoznam podporených žiadateľov (Program obnovy dediny 2017)

 

Oznamujeme žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny – zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku na rok 2017, že na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny zo dňa 30. marca 2017 bola poskytnutá podpora nasledovným žiadateľom:

 

Zoznam podporených žiadateľov vrátane rozhodnutí nájdete na stránke:

http://bit.ly/2pFaABl

 

Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny spolu so základnými informáciami a pokynmi týkajúcimi sa ďalšieho postupu.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2o64REB

vyzva RRA Torysa 2016 Služby experta - Akčný plán okresu Sabinov

► V 7. kole Zelenej domácnostiam bolo vydaných 339 poukážok na fotovoltiku

V 7. kole projektu Zelená domácnostiam budú poukážky zaslané 339 domácnostiam, ktoré žiadali o príspevok na inštaláciu fotovoltických panelov. Z nich 55 dostane poukážky na systémy bez využitia elektrických akumulátorov.

V 7. kole boli vydané poukážky v celkovej hodnote 1 milión €. Do 30 dní od vydania ich musia domácnosti spolu so zmluvami odovzdať zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú 3 mesiace.

Rozdelenie na samostatné tepelné a elektrické kolá, častejšie vyhlasovanie s menšou alokáciou, zverejnenie dlhodobejšieho harmonogramu, ako aj  uzatváranie kôl po prekročení záujmu o 10 % nad vyčlenenú čiastku prispeli k rozloženiu záujmu pri vydávaní poukážok.

„Vďaka týmto zmenám v projekte Zelená domácnostiam si môžu domácnosti v spolupráci so zhotoviteľmi inštalácie presnejšie naplánovať a podporená bude širšia škála riešení pri fotovoltických systémoch. Popri domácnostiach, ktoré prostredníctvom elektrických akumulátorov môžu využívať vyrobenú elektrickú energiu na prevádzku elektrospotrebičov aj vo večerných hodinách, teda v čase, keď slnečné žiarenie chýba, získali poukážky aj domácnosti s fotovoltickými systémami bez akumulátorov,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Stanislav Jurikovič.

Záujem o príspevky na fotovoltiku prekročil vyčlenenú čiastku o 10 % krátko pred 6 minútou od spustenia. Vzápätí sa kolo uzatvorilo a počas prepočítavania už systém neumožňoval pokračovať v rozpísaných žiadostiach. „Upozorňujeme na to, že neustále pretrváva záujem zo strany domácností, a tak kolá s menšími alokáciami môžu trvať krátko, ale podľa zverejneného harmonogramu vyhlásime do augusta ešte tri fotovoltické kolá,“ zdôraznil S. Jurikovič.

Z projektu s celkovým rozpočtom 45 miliónov € bolo doteraz preplatených vyše 5 500 poukážok za viac ako 12 miliónov €. Ďalšie poukážky v hodnote takmer 6 miliónov už majú domácnosti k dispozícii alebo čakajú na preplatenie.

 

zdroj: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/aktuality/v-7-kole-zelenej-domacnostiam-bolo-vydanych-339-poukazok-na-fotovoltiku/